Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej
Opłata za studia podyplomowe
6 300 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 08
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu nadzoru epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych, lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/szpitala/jednostki i jej analizy, wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności.

Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej, realizowania bieżącego nadzoru, wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych 
i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń, prowadzenia bezpiecznego i skutecznego zapobiegania zakażeniom szpitalnym powstałych z wykorzystaniem procedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany, cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu, metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb, nowoczesnych metod badań i analiz mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie teorii oraz praktycznych zasad nadzoru nad zakażeniami w różnych dziedzinach medycyny.

Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z położeniem bardzo dużego nacisku na aspekt praktyczny – umiejętność monitorowania, rozpoznawania i postępowania w przypadku identyfikacji zakażeń (zarówno endemicznych jak i epidemii).

Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu nadzoru nad zakażeniami, epidemiologii, mikrobiologii, pielęgniarstwa.

Program studiów uzyskał pozytywna ocenę European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w zakresie „Implementation of a Training Strategy for Infection Control in the European Union” ( TRICE-IS).

Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia ukończenie stadiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej”  jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2014 poz. 746). 

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów.
Punkty ECTS
32
Program studiów
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na temat kontroli zakażeń, ich profilaktyki, diagnostyki i leczenia, będzie umiał posługiwać się metodami analizy epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej, wykorzystywane także w dochodzeniach epidemiologicznych. Dzięki zajęciom w laboratorium mikrobiologicznym będzie mógł osobiście poznać możliwości i ograniczenia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej w tym również w zakresie badania oporności na antybiotyki. Zdobyta wiedza może w przyszłości posłużyć w realizacji nowczesnej kontroli zakażeń w warunkach szpitalnych i zakładów opieki długoterminowej. Absolwent będzie uprawniony do działania w ramach Zespołów Kontroli Zakażeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń (Dz.U.746/2014).