Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MBA w ochronie zdrowia

Rok rozpoczęcia edycji
2024/2025
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
MBA w ochronie zdrowia
Opłata za studia podyplomowe
21 000 zł
Adres
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
Telefon
12 433 28 22
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja
O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów w szeroko pojętym sektorze ochrony zdrowia.
Kandydat proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną w terminach rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:
• Formularza rekrutacyjnego
• Kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku (jednolitych lub magisterskich)
• Dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
• Apostille lub legalizację dyplomu uzyskanego poza Polską
• Poświadczone tłumaczenie na język polski dokumentów wydanych w innym języku niż język polski
• Certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 w przypadku obcokrajowców
Dyplomy ukończenia studiów uzyskane w krajach innych niż: UE, OECD, EFTA oraz na Białorusi, do podjęcia studiów podyplomowych wymagają poddania ich nostryfikacji. 
Po zakończeniu rekrutacji komisja weryfikuje dokumenty kandydata, a lista rankingowa ustalana jest według długości stażu pracy kandydata. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia otrzymują osoby z najdłuższym stażem pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze zdrowotnym. W przypadku, kiedy kandydaci wykazują jednakowy staż pracy na stanowisku kierowniczym, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. W skład 3-osobowej komisji wchodzi także kierownik studiów MBA w ochronie zdrowia oraz osoba/-y wskazane przez Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.
Po zakwalifikowaniu się na studia kandydaci zobowiązani będą do dosłania oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej notarialnie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zostanie zwrócony uczestnikowi na pierwszym zjeździe.
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 25 osób
Termin rekrutacji
od 22.04.2024 do 12.09.2024
Początek studiów
12 października 2024 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w szeroko pojętym sektorze zdrowotnym. Innowacyjny program studiów skupia się wokół takich zagadnień jak np.: systemowe uwarunkowania funkcjonowania placówek medycznych, zarządzanie strategiczne i przywództwo w ochronie zdrowia, a także ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, zarządzanie zespołem, negocjacje i zarządzanie konfliktem, finanse i controling w placówce medycznej oraz zarządzanie jakością i procesowe w ochronie zdrowia, zarządzanie kryzysowe oraz ryzykiem i zarządzanie innowacyjnymi inwestycjami (z komponentem odnoszącym się do oceny technologii medycznych i szpitalnej oceny technologii medycznych).
Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań i prowadzonej praktyki zawodowej. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów obowiązkowych oraz 6 przedmiotów fakultatywnych z puli przedmiotów do wyboru, przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.
Zajęcia realizowane są w małych grupach z wykorzystaniem metod takich jak: case study (studium przypadku), problem based learning, grywalizacja i inne.
Studia prowadzone są przez ekspertów z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, we współpracy ze specjalistami z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, a także przez znanych i cenionych praktyków zarządzania w ochronie zdrowia, którzy dzięki swojej wiedzy i bogatemu doświadczeniu gwarantują ścisłe powiązanie treści kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy oraz najwyższą jakość kształcenia.
Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia jest przygotowany do zarządzania podmiotami leczniczymi w sektorze ochrony zdrowia. Prawidłowo rozpoznaje bodźce systemowe (regulacyjne, finansowe, polityczne), a także te działające wewnątrz organizacji dla efektywnej implementacji podejmowanych działań.
Terminy zajęć
soboty i niedziele, 9.00 - 17.00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia uzyska unikatową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami sektora ochrony zdrowia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i systemowym.
Uczestnik studiów zrozumie wzajemne relacje pomiędzy efektywnym działaniem na rzecz sektora zdrowia, a zachodzącymi w systemie procesami regulacyjnymi, finansowymi, politycznymi i innymi.  
Studia kładą nacisk na kształtowanie liderów, rozwinięcie umiejętności przywódczych uczestników. Absolwent nabędzie umiejętność budowania relacji z partnerami w negocjacjach, służących uzgadnianiu obustronnie korzystnych rozwiązań. Ponadto, absolwent nabędzie profesjonalne kompetencje pozwalające mu na współpracę w interdyscyplinarnym zespole oraz z podmiotami zewnętrznymi w zakresie identyfikacji problemów oraz przygotowywanych i implementowanych działań organizacji. Będzie potrafił prowadzić krytyczną analizę procesów zachodzących w organizacjach, a także analizę efektywności kadry, a co za tym idzie będzie w stanie za pomocą poznanych narzędzi podejmować decyzje dotyczące zmian w strukturze organizacyjnej zarządzanej przez siebie jednostki.
Absolwent nabędzie również kompetencje niezbędne w procesie planowania, konstruowania, wdrażania i ewaluacji rozwiązań strategicznych, a także kompetencje niezbędne do doskonalenia jakości realizowanych usług i procesów zarządczych w podmiotach działających w całym systemie ochrony zdrowia. Absolwent pozna nowe metody i narzędzia zarządcze które pozwalają integrować interesariuszy wokół wspólnych celów wyłonionych w strategii.
Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM oraz Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.