Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplomacja kulturalna

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Studiów Europejskich
Nazwa studiów podyplomowych
Dyplomacja kulturalna
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Reymonta 4, 30-060 Kraków
Telefon
12 663 29 87
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Kryteria kwalifikacji słuchaczy
dyplom co najmniej licencjata na dowolnym kierunku
Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 04.05.2022 do 18.09.2022
Początek studiów
1 października 2022 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe Dyplomacja kulturalna nie będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

Wydziałowe studia podyplomowe Dyplomacja kulturalna prowadzone w Instytucie Europeistyki UJ będą miały charakter europeistyczny. Oznacza to, że dominantą tematyczną proponowanych kursów/warsztatów i spotkań będzie dyplomacja kulturalna państw członkowskich UE oraz relacje zewnętrzne Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), Partnerstwa Wschodniego oraz relacji transatlantyckich.

Proponowane studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie kształcenia kadr do prowadzenia działań dyplomatycznych w obszarze kultury, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym państw członkowskich UE, jak i na poziomie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WSZiB) Unii Europejskiej. Wobec skomplikowanej struktury ustrojowej Unii pożądane stają się umiejętności wielopoziomowego zarządzania kulturą, nabycie know-how w zakresie promocji zagranicznej (w tym pozaeuropejskiej), prowadzenia dialogu międzykulturowego z partnerami, budowanie procesów pokojowych i pojednawczych, a także wiedza o stosunkach dyplomatycznych UE i rozumienie roli softpower w relacjach sąsiedzkich, transkulturowych i transgranicznych. Absolwenta studiów z Dyplomacja kulturalna powinna cechować otwartość na świat i inne kultury; wysokie kompetencje europeistyczno-polityczne oraz językowe, wrażliwość wielokulturowa, tolerancja oraz umiejętność strategicznego myślenia w aspektach globalnych. Studia podyplomowe Dyplomacja kulturalna będą jedynymi Polsce studiami prowadzonymi w kierunku dyplomacji kulturalnej o charakterze europeistycznym, a także jednymi z nielicznych tego typu w Europie. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest wysoko oceniany w uczelnianych rankingach dorobku naukowo-dydaktycznego w Polsce.

Dysponuje kadrą badaczy i dydaktyków doskonale przygotowanych do realizowania przedsięwzięcia z zakresu dyplomacji kulturalnej. Kadrę studiów tworzyć będą pracownicy naukowi Wydziału Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ (kierunków: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia, amerykanistyka, studia międzykulturowe), specjaliści w różnych dziedzinach kultury, praktycy z instytucji partnerskich oraz wybitne osobistości świata kultury i polityki. Zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi metodami pracy indywidualnej oraz zespołowej poprzez: warsztaty interaktywne, prace projektowe, casestudies, oceny espertyz i strategii softpower, a także prace na retoryką wypowiedzi publicznych, paneli dyskusyjnych oraz informacji, metodami korespondencji dyplomatycznej itp. Metodą prowadzenia studiów jest połączenie nauczania uniwersyteckiego z praktyką działania współczesnych organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury oraz jednostkami dyplomatycznymi.

W związku z realizacją programu podjęta zostanie w perspektywie czasowej współpraca z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Instytutem Adama Mickiewicza, ambasadami, konsulatami, zagranicznymi instytutami kultury w Polsce, Akademią Dyplomatyczną MSZ oraz MSZ jako członkiem EUNIC, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Celem współpracy będzie aranżacja spotkań i seminariów z przedstawicielami tych instytucji, umożliwienie studentom realizacji projektów (np. opieka merytoryczna nad projektem) oraz odbycia praktyk. Ważną częścią programu będą wykłady/spotkania otwarte z Wybitnymi Osobistościami, osobami kierującymi instytucjami i organizacjami i kierownikami wybranych projektów (przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagranicznych instytutów kultury w Polsce oraz polskich instytutów kultury za granicą, ważnych instytucji kultury, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), ludźmi kultury i artystami. Studenci będą również zapraszani i zachęcani do udziału.  

Podczas studiów studenci nabędą nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ale także zdobędą praktyczne umiejętności konieczne przy realizacji projektów kulturalnych, wypełnianiu protokołu dyplomatycznego, negocjacjach i budowania dialogu międzykulturowego. Zapoznają się z działalnością instytucji i organizacji dyplomatycznych na szczeblu UE, Polski, samorządów i organizacji pozarządowych. Częścią programu studiów będą wyjazdy studyjne: do instytucji europejskich (Bruksela) oraz do Warszawy (MSZ, IAM). Jednym z elementów pracy dyplomowej będzie realizacja projektu we współpracy z wybraną instytucją.

Terminy zajęć
soboty i niedziele co 2 tygodnie w godzinach od 9.00 do 17.00
Punkty ECTS
38
Wymagane dokumenty
  • podanie o przyjęcie
  • ankieta osobowa
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • życiorys
Kierownik studiów
dr hab. Bożena Gierat-Bieroń