Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
8 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 764, 12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii lub zaświadczenie ukończenia analogicznych zajęć na kursach atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zasady-rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od $termin-od do $termin-do
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczowi podstaw wiedzy o założeniach teorii psychoterapii i wykorzystywaniu jej w leczeniu pacjenta, a także przygotowanie do zrozumienia zasad dynamiki grupowej, funkcjonowania w roli psychoterapeuty grupowego, pracy w teamie terapeutycznym.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: specyfiki leczenia zaburzeń nerwicowych, psychopatologii psychoz, diagnostyki i leczenia (w tym psychoterapii) dysfunkcji seksualnych oraz dewiacji seksualnych, psychoterapii uzależnień, psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapii osób w wieku podeszłym, psychopatologii zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości, chorób określonych jako psychosomatyczne oraz zasad prowadzenia terapii grupowej.

W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk kładzie się na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z dialogu terapeutycznego i sesji psychoterapii grupowej słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: rozpoznania zjawiska w relacjach pomiędzy pacjentami w grupie i pomiędzy pacjentami a terapeutą, zastosowania adekwatnych technik terapeutycznych w grupie, komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w związku z problemami emocjonalnymi pacjenta hospitalizowanego, chorującego przewlekle oraz znajdującego się w kryzysie w związku z nagłym zachorowaniem.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii grupowej w opiece zdrowotnej (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów a psycholo-gicznej przez lekarzy) oraz do uzyskania umiejętności zakończenia psychoterapii unikając uzależnienia pacjenta od siebie oraz ograniczania indoktrynacji własnymi poglądami na osobę i zaburzenia pacjenta, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej.

Studia są atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne. Absolwent po spełnieniu innych koniecznych wymogów może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do 17.30, Niedziela od godz. 9.00 do 13.00. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Szczegółowe zagadnienia psychoterapii m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii lub zaświadczenie ukończenia analogicznych zajęć na kursach atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

4. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii: dokumentu tożsamości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczonych notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

Program studiów

1. Etyka i regulacje prawne. Wprowadzenie do psychoterapii grupowej – 15 godzin

2. Specyfika leczenia zaburzeń nerwicowych – 15 godzin

3. Specyfika leczenia z zaburzń osobowości i zachowania oraz PTSD – 15 godzin

4. Psychoterapia psychoz schizofrenicznych i afektywnych – 15 godzin.

5. Techniki: Hipnoza, sugestia, trening autogenny, techniki relaksacyjne – 15 godzin

6. Psychoterapia w zaburzeniach somatycznych, Psychoterapia w zaburzeniach odżywiania – 15 godzin

7. Zaburzenia seksualne i ich leczenie – 15 godzin

8. Psychoterapia uzależnień behawioralnych . Psychoterapia uzależnienia od alkoholu – 15 godzin

9. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Psychoterapia osób w wieku podeszłym – 15 godzin

10. Techniki: Psychodrama, pantomima, psychorysunek, muzykoterapia i in. – 15 godzin

11. Kończenie i ewaluacja procesu terapeutycznego – 10 godzin

12. Psychoterapia grupowa – 135 godzin

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
prof. dr hab. n med. Krzysztof Rutkowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szczegółowe zagadnienia psychoterapii