Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Psychoonkologia w praktyce klinicznej
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
5 400 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

1. Lekarze

2. Osoby posiadające wyższe wykształcenie medyczne, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i położnictwa, ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji i inne,

3. Osoby posiadające wyższe wykształcenie psychologiczne,

4. Osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające wyższe wykształcenie, co najmniej I stopnia w zakresie m. in.: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, teologii, które zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego mogą ubiegać się o certyfikat psychoonkologa

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu onkologii oraz psychologii niezbędnej w pracy psychoonkologa. Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, przygotowanie do pracy w zespołach opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także po spełnieniu warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne ubieganie się o przyznanie certyfikatu psychoonkologa.

Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący m. in. tematykę: biopsycho-społecznych aspektów choroby onkologicznej dla osób w wieku rozwojowym i dorosłych, zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia onkologicznego, metod diagnozy i interwencji oraz terapii psychoonkologicznej (m. in. Racjonalnej Terapii Zachowań), a także zagadnienia związane z leczeniem bólu, opieką paliatywną oraz pomocą chorym w okresie terminalnym.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności przede wszystkim w zakresie diagnozy psychoonkologicznej (rozumienia procesu adaptacji pacjenta i jego rodziny do leczenia, opisu trudności w radzeniu sobie ze stresem, analizie zasobów wspierających w procesie leczenia) oraz planowania i wdrożenia działań interwencyjnych. Warsztaty superwizyjne prowadzone przez certyfikowanych psychoonkologów, umożliwią rozwijanie umiejętności budowania terapeutycznego kontaktu z pacjentem i jego rodziną. W trakcie praktyk Słuchacze w warunkach klinicznych, pod nadzorem certyfikowanego psychoonkologa, osobiście podejmą kontakt z osobą chorą onkologicznie i/lub członkiem jej rodziny, będą ćwiczyć zawodowe umiejętności diagnostyczno-interwencyjne.

Studia podyplomowe „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” prowadzone są przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii UNICORN. Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do 19.00, Niedziela od godz. 9.00 do 13.30. Praktyki kliniczne realizowane są w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00) w wymiarze 41 godzin dydaktycznych. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
35
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Psychoonkologia w praktyce klinicznej m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Wprowadzenie do psychoonkologii (12 godz.)

2. Medyczne aspekty choroby onkologicznej (18 godz.)

3. Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej (18 godz.)

4. Modyfikacja zachowań zdrowotnych w chorobie onkologicznej (12 godz.)

5. Chory człowiek w rodzinie (12 godz.)

6. Psychoonkologia wieku rozwojowego (18 godz.)

7. Ból i zaburzenia psychiczne w chorobie onkologicznej (18 godz.)

8. Opieka paliatywna (12 godz.)

9. Jakość życia w chorobie i leczeniu onkologicznym (12 godz.)

10. Warsztaty superwizyjne ( 27 godz.)

11. Praktyki kliniczne ( 41 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Psychoonkologia w praktyce klinicznej.