Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

1. Lekarze,

2. Psycholodzy (absolwenci jednolitych studiów magisterskich)

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 15.11.2018 do 10.02.2019
Początek studiów
marzec 2019 r.
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuro-psychologii” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień neuropsychologicznych przydatnych w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi. Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, z zakresu diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin.

Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący m. in. tematykę: biopsycho-społecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych: internistycznych, neurologicznych i psychiatrycznych oraz neuropsychologiczne zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne osób starszych, wybrane metody diagnozy oceny funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności z wykorzystaniem analizy przypadków. Seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii umożliwią rozwijanie umiejętności przede wszystkim w zakresie przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych, diagnozy wybranych funkcji poznawczych oraz oceny uzyskanych wyników badania, a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsychospołecznej sytuacji osoby starszej.

Absolwenci studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” będą posiadali teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznych aspektów istotnych dla procesu leczenia osób starszych i poprawy jakości ich życia. W trakcie studiów poznają kluczowe zagadnienia biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych: neurologicznych i psychiatrycznych oraz geriatrycznych. Będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku starszym. Poznają wybrane metody oceny funkcji poznawczych i badania neuropsychologicznego oraz sposoby interpretacji wyników badania na przykładzie przygotowanych przypadków klinicznych. Poznają także cele i techniki rehabilitacji neuropsychologicznej. W trakcie seminariów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii będą rozwijać umiejętności przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych oraz oceny wybranych funkcji poznawczych, a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsychospołecznej sytuacji osoby starszej. Absolwenci będą przygotowani do przeprowadzenia podstawowego badania funkcji poznawczych, co ułatwi ocenę możliwości i ograniczeń funkcjonowania osoby starszej w kontekście ogólnego stanu zdrowia i ukierunkowania dalszego leczenia a także pomocy rodzinie w opiece nad osobą starszą.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do ok. 18.30, Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl
Punkty ECTS
34
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Psychogeriatria z elementami neuropsychologii m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy kształcenia poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe – załącznik do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z dn. 9 października 2015 roku,

2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika naukowego studiów,

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Wprowadzenie do psychogeriatrii (18 godz.)

2. Medyczne aspekty wieku starszego (18 godz.)

3. Psychogeriatria (18 godz.)

4. Diagnoza medyczna zespołów otępiennych (18 godz.)

5. Wprowadzenie do neuropsychologii (18 godz.)

6. Neuropsychologiczna ocena zaburzeń ogniskowych (18 godz.)

7. Rehabilitacja neuropsychologiczna (18 godz.)

8. Człowiek starszy w rodzinie (18 godz.)

9. Jakość życia w wieku starszym (14 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Bętkowska- Korpała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Psychogeriatria z elementami neuropsychologii