Podstawy psychoterapii

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Podstawy psychoterapii
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
8 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 764, 12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

1. lekarze,

2. psycholodzy (absolwenci jednolitych studiów magisterskich),

3. osoby z wykształceniem wyższym, co najmniej drugiego stopnia posiadające doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia.

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną powołaną przez organizatora studiów. Rekrutacja ma charakter rankingowy.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 27 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 06.04.2018 do 27.08.2018
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi podstaw wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu podstawowych umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych. Studia obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: podejścia psychoanalitycznego, podejścia poznawczego, podejścia behawioralnego, podejścia systemowego, podstaw medycyny i psychologii oraz teorii osobowości ilustrujące różne sposoby rozumienia normatywnego i patologicznego rozwoju osobowości, a także podstawowe techniki diagnozy osobowości.

Słuchacz pozna objawy najczęściej występujących chorób somatycznych wymagających konsultacji lekarskiej oraz objawy obserwowane w przebiegu zaburzeń psychicznych. Potrafi klasyfikować choroby psychiczne oraz zasady stawiania diagnozy lekarskiej wg obowiązujących systemów klasyfikacyjnych. W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z dialogu terapeutycznego, słuchacz zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjenta. Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii indywidualnej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędzie umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej, diagnozy relacji rodzinnej oraz zastosowania podstawowych systemowych technik terapeutycznych w pracy z rodziną.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia (w tym uzupełnienie wiedzy medycznej przez psychologów, a psychologicznej przez lekarzy) oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w dialogu, do którego dochodzi w toku psychoterapii indywidualnej. Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe problemy psychoterapii”. Ukończenie w/w kierunków studiów podyplomowych, umożliwia ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które atestowało studia podyplomowe „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe problemy psychoterapii”. http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/kursy/certyfikat

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do 17.30 Niedziela od godz. 9.00 do 13.00 Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Poświadczoną przez pracownika MCKP UJ kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku psychologicznym, a w przypadku lekarzy dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim.

4. Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy z pacjentami w zakładzie opieki zdrowotnej wykorzystującym psychoterapię, jako podstawową metodę leczenia - w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie inne niż na kierunku lekarskim lub psychologicznym,

6. Kserokopię dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: doświadczenie zawodowe w leczeniu bądź diagnozowaniu zaburzeń psychicznych (zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie); aktywność zawodowa w lecznictwie niepsychiatrycznym, potwierdzona na piśmie; zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie w poradniach wychowawczych, kryzysowych itp.; członkostwo w Towarzystwach związanych z tematyką studiów; przynależność do Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcja Naukowa Psychoterapii; odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii lub pomocy psychologicznej; udokumentowane osiągnięcia naukowe (udział w programach badawczych, przygotowanie publikacji itp.); specjalizacja podyplomowa w medycynie lub psychologii klinicznej; wstępne doświadczenie w psychoterapii; doświadczenie w poznaniu siebie - terapie treningowe.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii: dokumentu tożsamości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczonych notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

Program studiów

1. Wprowadzenie do psychoterapii. Zasady diagnozowania – 30 godz.

2. Podstawy medycyny i psychologii: Podstawy psychologii dla lekarzy. Podstawy medycyny dla psychologów. – 30 godz.

3. Podejście psychoanalityczne – 15 godz.

4. Podejście behawioralno-poznawcze – 15 godz.

5. Postępy psychopatologii i psychofarmakoterapii – 15 godz.

6. Główne teorie psychoterapii – 60 godz.

7. Dialog terapeutyczny – prowadzenie dialogu psychoterapeutycznego – 60 godz.

8. Dialog terapeutyczny – funkcjonowanie w społecznej roli psychoterapeuty – 75 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
prof. dr hab. n med. Krzysztof Rutkowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Podstawy Psychoterapii