Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Jednostka prowadząca studia
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Zakład Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Nazwa studiów podyplomowych
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci dowolnych studiów wyższych drugiego stopnia (lub jednolitych magisterski) posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy.
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Po rekrutacji zakończonej wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. Zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

2. Wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 35 osób
Termin rekrutacji
od 06.04.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018 r.
Opis studiów

Studia mają na celu ukierunkowanie osób z przygotowaniem logopedycznym na neurologopedyczną rewalidację chorych z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Pozwalają zdobyć kompetencje i sprawności niezbędne w procesie diagnozowania i terapii zaburzeń komunikacji językowej uwarunkowanych zmianami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Studia przygotowują do zawodu neurologopedy (kod: 229403), zgodnie, z którym logopeda wykonuje specjalistyczne badania neurologopedyczne, analizuje ich wyniki oraz dokonuje diagnozy osób z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego; prowadzi rehabilitację i terapię pacjentów z zaburzeniami głosu, z chorobami psychicznymi, po udarach i innych wypadkach; prowadzi ćwiczenia usprawniające mowę w poradniach foniatrycznych, sanatoriach, szkołach i przedszkolach o profilach specjalnych.

Terminy zajęć
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Zajęcia praktyczno-kliniczne w ramach modułu Praktyki naurologopedyczne będą realizowane w ciągu tygodnia w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące studiów będą zamieszczane na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
74
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydata na studia podyplomowe:

a) poświadczona przez pracownika MCKP UJ kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy, według określonego wzoru,

c) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, a w przypadku studiów podyplomowych, na które rekrutacja prowadzona jest w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów – wydruk podania ERK,

d) jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

e) inne dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym: poświadczona przez pracownika MCKP UJ kserokopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu logopedy tj. dyplom magisterskich studiów logopedycznych, dyplom magisterskich studiów ze specjalnością logopedyczną (filologia polska z logopedią).

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii: dokumentu tożsamości oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.

Program studiów

1.Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii (46 godz.)

2.Wprowadzenie do neurologii (16 godz.)

3.Neurologiczne aspekty starzenia (18 godz.)

4.Neurologia (34 godz.)

5.Zaburzenia słuchu i równowagi (22 godz.)

6.Zaburzenia narządu głosu (20 godz.)

7. Dysfagia (16 godz.)

8.Praktyki neurologopedyczne (40 godz.)

9.Psychiatria w neurologopedii (38 godz.)

10.Seminarium dyplomowe (40 godz.)

11.Neurologopedia wieku dziecięcego (50 godz.)

12.Neurologopedia osób dorosłych (30 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. n. med. Jerzy Tomik
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dwóch Uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.