Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
7 500 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:

1. Lekarze,

2. Osoby z wyższym wykształceniem medycznym (co najmniej I stopnia w zakresie: pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego).

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 30 osób maks. 45 osób
Termin rekrutacji
od 01.03.2018 do 04.09.2018
Początek studiów
październik 2018
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki, zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.

Do poprowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni specjaliści danej dziedziny z całego kraju. W ramach zajęć prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:

- medycyną nurkową

- medycyną wysokogórską

- medycyną pustynną i polarną

- medycyną tropikalną i medycyną podróży

- medycyną ekspedycyjną

- medycyną katastrof

- medycyną konfliktów zbrojnych

- ratownictwem i ewakuacją

- oraz z medycyną sportową.

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.:

- świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu,

- po zakończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Wysokogórskiego.

Terminy zajęć
Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) lub jednodniowych sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Zajęcia warsztatowe będą realizowane w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą realizację zajęć praktycznych określonych programem studiów podyplomowych. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie informacje dotyczące studiów będą zamieszczane na stronie internetowej MCKP UJ.
Punkty ECTS
35
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Medycyna ekstremalna i medycyna podróży m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy kształcenia poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe – załącznik do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z dn. 9 października 2015 roku,

2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika naukowego studiów.

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie.

4. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Medycyna nurkowa (38 godz.)

2. Medycyna wysokogórska (44)

3. Medycyna polarna i pustynna (16 godz.)

4. Medycyna tropikalna i medycyna podróży (21 godz.)

5. Medycyna ekspedycyjna (15 godz.)

6. Medycyna katastrof (12 godz.)

7. Medycyna konfliktów zbrojnych ( 34 godz.)

8. Ratownictwo i ewakuacja (22 godz.)

9. Medycyna sportowa (16 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. med. Piotr Major
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Medycyna ekstremalna i medycyna podróży