Medycyna bólu

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna bólu
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
5 200 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Lekarze z tytułem specjalisty z dyscypliny klinicznej
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o odpłatności za studia,

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Limit przyjęć
min. 60 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od $termin-od do $termin-do
Początek studiów
marzec 2019 r.
Opis studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie badania i leczenia bólu. Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę leczenia bólu w teorii i praktyce.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym. W ramach zajęć klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady: - klinicznej oceny chorego z bólem - postawienia diagnozy - ustalenia programu wielokierunkowego leczenia. Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu wszystkich dziedzin medycyny. Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczom wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu, przyczyniając się także do poprawy jakości życia pacjentów.

Program przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain a także nowych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji. Absolwenci uzyskają umiejętności umożliwiające m. in.: - kompleksową opiekę nad pacjentem, obejmującą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z zespołami bólu przewlekłego - uśmierzanie bólu ostrego - udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności medycznych.

Studia otrzymały Patronat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do ok. 18.30 Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00 Praktyki kliniczne realizowane są w wymiarze 40 godzin dydaktycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Medycyna Bólu m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Poświadczoną przez pracownika MCKP UJ kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,

4. Kserokopia Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu,

5. Kserokopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty,

6. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Mechanizmy powstawania bólu – 12 godz.

2. Kliniczna ocena bólu – 10 godz.

3. Wielowymiarowy charakter bólu – 11 godz.

4. Kliniczne zespoły bólowe – ból ostry i przewlekły – 46 godz.

5. Psychologia bólu – 12 godz.

6. Leczenie bólu – farmakoterapia – 16 godz.

7. Leczenie bólu – rehabilitacja – 14 godz.

8. Leczenie bólu – interwencyjne metody leczenia bólu – 19 godz.

9. Praktyki kliniczne – 40 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Medycyna Bólu