Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji

Adresaci: pracownicy socjalni i inni pracujący z zagrożonymi bezdomnością; kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni; terapeuci uzależnień; pedagodzy resocjalizacji, społeczni, opiekuńczy, itp., animatorzy kultury; działacze społeczni i aktywiści lokalni, członkowie organizacji pozarządowych.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci jednolitych studiów magisterskich, absolwenci studiów I i II stopnia oraz studenci studiów II stopnia z następujących kierunków i specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, praca socjalna, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńcza, pedagogika społeczna, socjologia, psychologia, animacja kultury, ekonomia społeczna, komunikacja społeczna, politologia.

Czas trwania: 2 semestry

Terminy zajęć: zajęcia rozpoczynają się w I semestrze 2017/1018 w trybie zjazdów weekendowych (sobota-niedziela od godz. 9.00 do 18.00)

Opłaty: 1500 zł za semestr (3000 zł całość)

Rekrutacja trwa do 31 października 2017 r.

Kandydat składa dokumenty w sekretariacie Instytutu Pedagogiki (ul. Batorego 12, pokój 08).

Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie http://www.pedagogika.uj.edu.pl w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE/rekrutacja)

- ksero dowodu osobistego

- zdjęcie

-ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów

Dokumenty można składać osobiście lub wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Pedagogiki, ul. Batorego 12, 31-135 Kraków, z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Data opublikowania: 02.10.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Radwan

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl